Τί είναι το ΕΔΠΠ

Το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρονικό Περιβάλλον (e-ΠΕΡ) είναι ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει διαδικασίες και εργαλεία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση στοιχείων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιβάλλον. Ο όρος e-ΠΕΡ παραπέμπει στο «Ηλεκτρονικό Περιβάλλον» που αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη σχέση του κράτους με τον πολίτη.

Παράγοντες δημιουργίας του

Βασικοί σκοποί

Ειδικότεροι στόχοι στήριξης:

Ποιοι είναι οι χρήστες

Βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ που σήμερα παράγουν και διαχειρίζονται στοιχεία και θέματα περιβάλλοντος είναι οι εξής:
Α. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος :

Β. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (πρώην Τμήμα Νερών)
Γ. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)
Δ. Άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου όπως Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών,   Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ, Διεύθυνση Νομοθετικού κ.ά
Ε . Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Στ. Διεύθυνση Οργάνωσης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Η πληροφορία-πληροφόρηση (information)παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων και της πορείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development). Oι σύγχρονες εξελίξεις τόσο στην τεχνολογία όσο και στο περιβάλλον, δημιουργούν νέες απαιτήσεις και δυνατότητες για μελέτη και εκτίμηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, με βάση αξιόπιστες πληροφορίες που διακινούνται μέσα από το διαδίκτυο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNEP, κλπ) βασικό στοιχείο όλων των θεσμικών ρυθμίσεων αποτελούν τελευταία οι υποχρεώσεις αναφορών (reporting) και εκτιμήσεων (assessment) και μάλιστα με συγκεκριμένη μορφή. Οι Οδηγίες πλαίσιο για τα διάφορα περιβαλλοντικά αντικείμενα προβλέπουν ομογενοποιημένα συστήματα υποβολής στοιχείων τα οποία συνεπάγονται την ανάπτυξη ανάλογων εθνικών συστημάτων.
Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του δικτύου ΕΙΟΝΕΤ καθώς και η απαίτηση για αντίστοιχα εθνικά δίκτυα έχουν στόχο να διευκολύνουν και να ομογενοποιήσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής των στοιχείων.
Η Οδηγία INSPIRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει στόχο την ομογενοποίηση των χωρικών δεδομένων για το Περιβάλλον αλλά και για άλλους τομείς, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την διευκόλυνση της ανταλλαγής και αξιοποίησής τους.
Η Σύμβαση του Άρχους (Aarhus) και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία πρόσφατα ενσωματώθηκε και στο εθνικό μας δίκαιο, υποχρεώνουν τα κράτη για παροχή αξιόπιστων πληροφοριών περιβάλλοντος προς τους πολίτες και για δημιουργία μηχανισμών εύκολης πρόσβασης σε αυτές.
Ο ΟΗΕ τελευταία προχωρεί στην ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου για το περιβάλλον 'Environment Watch' ενώ ο ΟΟΣΑ από χρόνια συλλέγει συστηματικά στοιχεία σε συνεργασία και με τη EUROSTAT.
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Shared European Environmental Information System-SEEIS) το οποίο θα ενσωματώσει και τα περιβαλλοντικά στοιχεία της EUROSTAT, του JRC και της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, η γενική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα στη βάση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποτελεί προτεραιότητα, η οποία επηρεάζει σημαντικά και το περιβάλλον.
Μερικοί από τους γενικούς στόχους σε σχέση με τις πληροφορίες περιβάλλοντος είναι :

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων είναι η συγκέντρωση ενός ικανού αποθέματος ποιοτικών δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών αξιοποίησης των στοιχείων με σύνθετη επεξεργασία και παροχή προς τους εξωτερικούς αποδέκτες.
Η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος συνδέεται με τις εξελίξεις και τις προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό και Eθνικό επίπεδο και στηρίχθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.